கோவை அனுபவங்கள் – 2

Tamil New Sex Stories – கார் எங்பீகா ஒரு இடத்தை அலடந்தது. எனக்கு இடம் எது எனத் தெரிபவில்லல அரத்லதய்கி ப்பினரல் (கீகள்விகள் எதுவுங்கீறி நெரடர்ந்0தன். ஓரு அபரர்ட்மென்ட் ஒன்ற்பி கதலவ திறந்தரள். உள்ளே அவலளப் னே நெள-ர்ந்ஹே.

“ரகு. இந்த அபரர்ட்மென்ட் எங்களுடையது தரன. வரடலகக்கு விட்டிருக்கிரேரரம். இது வளர வரீடலகக்கு இருந்தவர்கள் பேரன வரரம் காலி பன்ணி பேரய் விட்டரர்கள். இது தற்சமயம் கம்பேரத்தரன இருக்கிறது வரரத்துக் இரு தடளவ வந்து சுத்தம் செய்து செக் பன்ணிக் கெரக்கேன்’ என்று அங்கு வந்ததற்கரன விளக்கம் செரள்னரள். நரனும் எந்த வித சுவரரசிபமுமில்லரமல் கேட்டுக் சொன்டே வந்பீதன?. ம்மம் அம்லதயேஎடுஇங்கு வந்ததை விட மல்லிகர அ|ல்லது ஸ்வர்னரவேரடு வந்திருந்தரல் யரருமில்லரத தளிமாபில் குப்பரா இருந்திருக்கும் என நிலனத்துக் கெரன்கிடன். நரன சேரபஎவில் இருக்க அழீலதயும் எனக்குப் பக்கத்தில் வந்து அறர்த்தரள். இவள் சுத்தம் செய்ய வந்த்வள் மரத்ரி நெரியசுபில்லலயே என நிலனத்தரலும் நமக்சென்ன என்று பேசரமல் இருந்6தன்.

“ஏனடர நீ டரக்டருக்குத் தாமின படிக்சிறளப்? அழீதைய்க் னோள்ளி அமீற்வ்கீ புரிபரமல் இதில் எனன ஒரு சந்தேகம் இவளுக்கு எனறு மனதில் றிலனத்தரலும் ‘ஆம” அத்தை. என் கேட்கிறீங்கள்?’ என்று பதிலளித்தேன்.

“ஒன்லுய்ப்லை, எனக்கு கெரஞ்ச தரளர அடி வயிற்றுப் பக்கமர கெரஞ்சம் வலிக்கிறது. அ|து தரன் நீ என்ன வென்று பரர்த்து செரல்வய்பர?” அத்தைங்கீ கேள்எரிபில் ஏதேர உள் அர்த்தம் இருப்பது புரிந்தது. ஆனரல் எனது மர மன்ஸடக்கு எள்ன வெள்று புரியசுபில்ளல.

“அம்லத ந”* பஸி படிப்புத்ரளன் முடித்திருச்லீற்ள் ஆஸலும் பளர்த்வ் எஎக்கு நெரிர்தலத செரல்கிபீறன?. எங்கே வலிக்கிறது என்று கர்ட்டுங்சோ’

அ|வள் எழுந்து என் முன்னரல் வந்து ற்கிறரள். முந்தரலனலய விலக்கினரள். இது வளர அழீளதபை நான் சரிபரக சவசசிக்ககரில்லல என்பீற செரல்ல லேன்டும். முந்தரலனனய வீ1லக்கி|பதரல் சேலலக்குள் ஒஎர்ந்திருந்த அ|வள் முளலகள் ஜரக்க்டடுக்குள்ளரல் பிதுங்கிக் கெபீன்டு திற்க எனக்கு ஒரு சிறு ங்கீசரர அநிர்ச்சி தரக்கிபது. 6!! அழீதைக்கு எனலன விட ஒரு வயது முத்த மகளே இருக்கிறரள். இப்படி கரமக் கன்னேரடு பரர்க்கக் உடரது எனறு என்லன தானே ர்ட்டிக் கொன்டேன்.

அழீலத தெரப்புளுக்கு கீழ் சேலலளய இறக்கி ன்ட்டு அடி வயிற்றைத் நெரட்டுக் கா-ட்டினரள். தானும் அவளது வயிற்றுப் புறத்தை தடவிப் பரர்த்தேள்.

ஒனறும் வித்திபரசமரசு நெரிபவில்ளல. வயிற்றில் சில இடங்களிலமுக்கி வலிக்கிற்தர எனக் கேட்டேன் இல்லல என்நு பதில் அஎர்த்தரள். எனனதரன் என மனலத கட்டுப் படுத்த நரன் முயன்றரலும் .அவளது வயிற்றிலனத் தடவும் பேரது என் சுன்ணி விலறப்பலடயத் தெரடங்கி ன்ட்டது. எனன வொலயபரன உடல் என வீப்பந்து சொன்டேன். இது வரை பென் ஸ்பரிசத்ளதயே அலுபவீப்திதறிபரத எனது கரங்களுக்கு அழாளது உடன்சி ஸ்பரிசம் ஒரு சுகத்லத கொடுத்தது.

“எங்கு வவிக்கிறது என சரிபரகத் நெள-‘டுக் கரட்டுங்கள்” எனறு கோடரல்.

“அடி வயிற்றீடீல சேலலக்கு உள்ளேதஎன் வலிக்கிறது” என்று செரக்ஸி கெரன்டே எனது லகலய வயிற்ற்பி இறுத்ரி பகுதியில் புன்டை மேட்டின ஆரம்பப் பகுந்தே எல்லலயில் லவத்துக் காட்டினரள்,

எனக்கு இப்0பரது புரிந்து ன்ட்டது அழீலதக்கு உன்ளமஉபில் வலி இல்லல. புன்லடயில் அரிப்பு ஏற்பட்டு சுள்னிக்கு அலலகிறரள் எனபது. அறுள் என்லன வீட்டிகிருந்து தலிபரக அபரர்ட்ல்லுட்டுக்கு உட்டி வந்து தனது வீடீரீதினப செரல்லும் பேயீத ஏதேஎ விஷபம் இருக்கிறது என யேரசித்0தன், ஆனரல் இவ்வளவு நேரம் கழித்து தரன் எனது மர மள்டைக்கு அழீலதய்கி உள் நோக்கம் நனறரகப’ புரிந்தது. இந்த கில்லரடி அத்லதபை பற்றி நான் சாம என்னம் கொள்ளக் உடரது என நிலனத்த எனது முட்டரள்தனத்தை என்ணி வெட்சப் பட்டேன். புன்லடக்கு மேலே வயிற்றில் வலிக்கிறதாம் என்னமர நரடகமரடுகிறரள். புன்ளடயே கரனஈரத

என் சுன்ணி புன்டைக்காக .லுவசரப் பட்டபலும். அகுத்தையேரடு (3மலும் சிறிது ரேநுரம் அப்பஈய்ப் லபயள் வேஎடிம் பேஎட்டு .அவலளப் பீபரல் நானும் நடிக்க முடிவெடுத்தேன்.

“அரத்ஸத உங்களுக்கு வலிக்கும் இடத்லதப் பரீர்த்தஎல் தா|னே என்எவெள்று எள்னஈல் செரீல்ல முடியும் (ச்சலலலயக் கழட்டுங்கள்“ எள்று செரள்னேர். அரத்லதயும் எக் கட்டலளக்கு பணிந்தரள். சேலலயும் பரீவரலடயும் அகக்றள. ஜட்டியேஎடும் ஜரக்கட்பீடரழ்ம அத்லத என் முன்ளரல் ற்சிறரள், நாற்பலதத் தரன்டி ஸ்ட்டரலும் அத்லதய்கி உடல் கட்டு இறுக்கமரக இளம் 0பன்லசுப்6பரல் தஈன் $ருந்தது. அழாளது வரலழத் தன்டு 6பஎல் உருன்டு திரன்டிருக்கும் நெரடைகலளத் தடவி முத்தம் செரடுக்க வேன்டும் பேரல் ஆனச வந்தது அடக்கிக் கொன்டேள?. அத்லதய்கி ஜட்டிக்கு பீமலரல் அவளது புன்டைக்கு சற்று மேலஎல் தடவிப் பஎர்த்6தள் அழீதையின் கன்களில் காமம் கெரப்பளித்தது.

“அரத்தை உங்களுக்கு இந்த் வலிக்கரள காரசும் என்எவென்று ஓரளவு தெரிகிறது உங்கள் ய்க் புறத்லதக் காட்டுநீமீகர செக் பன்ணிப் பஎர்க்க வேண்டும்” ,அத்ளதயும் திரும்பிஎரள்.
அத்தைய்கி பெருத்த குன்டிலய விரித்து நக்க வேள்டும் பேரல் இருநதது. பெரறுளமயர இருடர ரகு என்று எளக்கு நரீனே செரல்லிக் கெரன்டு அவளது குன்டிகலளப் பரிசேரதலவ செய்யும் சஎக்கில் நன்றரக அழுத்தி தடய்ப் பரீர்த்துக் சொள்டேள். அம்லதய்க் வரயிலிருந்து “ஆ’ எள ஒரு நெ சத்தம் வெளி வர ‘வலிக்கிறதர அரத்தை” எள ஒள்றும் நெரிபரத பர்ப்பர பேரல் தரள் கேட்டேன்.

“வலி இல்லல ரகு நீ தடவ சுகமஎ இருக்கு’ ,அத்லதய்க் குரலில் ஒரு குலழவு. மீன்டும் அம்லதயை முன் புறமரக திருப்பி ,அவளது புன்லடலய ஜட்டியேரடு அழுத்தி தடவினேள். அழீளதய்கி முனகல் அதிகரிக்க “இப்ப வலிக்குதர அல்லது சுகமர இருக்கர’ என்று மீன்ழ்ம ஒரு 6கள்வி. என் முகத்லதப் பரர்த்தரள். என் முகத்தெ சீருந்த குறும்பு சிர்ப்பு அழாளுக்கு நரன் ,அவபீளரடு விளளயரடுகிபீறன் என்பலத உர்ர்த்தியது (3பரலும். என் பக்கத்தில் இருந்து என்லன இறுக அர்மாத்த டடியே “ஏன்டஎ ,அத்தையேரட விளளயரடுகிறரயர ராஸ்கல்” என்று செஎல்வீர்பு படியே எள் தீதழ்கலள முரட்டுத்தனமரக கடித்து சுலவத்தரள்.

கேரஸவ அனுபவங்கள் – பரகம் 3

த்லத கடித்ததில் என? உதடுகளில் வலி6யஎடு கலந்த ஒரு சுகம். என் அரும்பு மீலசபேரடு இருந்த மேலுத்யலட சப்பினரள். வே என் கீழுதட்லடக் கடித்து சப்பினரீள். என் உதடுகளளப் பிளந்து அவளது நாக்கு என் வரய்க்குள் புகுந்து துளஙபிஉபது. என் லககஎர்ல் ஒன்று அவலள அலஎக்க மறு கை ,அவளது வளவளப்பரன நெபலடகலள வருடி சுகம் கன்டது. அழீதைய்கி நரவுடன் எஎது நரவும் கட்டிப் பிடித்து சில நிமீடம் உருள்டு பிரன்டது. என் எச்ங்கே சுகத்தை அனுபவித்து முடித்து தன? தலலலய நிமிர்த்தி என்லஎக் கரமம் பெஎங்கும் பரர்லவ பரர்த்தஎள். ஒரு கசு-ம் என்ளனப் பபீர்த்து ன்ட்டு எள? கன்ன்ங்களில் தள? நீதழ்கஎர்ன்ரல் எச்சில் பிர்ட்டிளரள். என் முகம் முழுவதும் வெறி கெரன்டவள் பீபரல் முத்தன்ட்டரள் நக்கினஎள் இன்னும் என்எவேர எல்லபீம் செய்தரள் செரல்வதற்கு வரர்த்தைகள’ இல்லல.

எள்லஎ சேரபஎவில் சரய்த்து ன்ட்டு எள் ஷோட்டிள் பட்டன்கலள அடீர்த்த்தரள். நாலும் ,அவளது பெருத்த முலலகலள ஜரக்காடேரடு கசக்கிப் “அத்லதம்பி முலலயைப் பரர்க்க வேனுமரீ” தீதில் எள்ன சந்தேகம் ஆம” எனத் தலலயரட்டினேன். ,அவளது ஜரக்காடும் பிராவும் மிக வேகமரச அநள்றள. என்ன 0பரிப முலலகள். மிகவும் தீறுக்கமரன மளலகள் பேரல் 6தரற்றமஸீ1த்தள. ,அவளது அம்மசளமரஎ முளலகளளப் பிடித்து பிசைந்தேன். ,அவள் என்ளள மீன்டும் எழுப்பி இருக்க லவத்து என் பக்கத்தில் முழங்கரீய்க் முட்டி 6பரட்டு ற்சிறஎள்.


குளசீ முஸ5ள் எ* முகத்திற்கு ரீமா”* குத்திட்டு நிற்க அவளநு ரேளச்சத்லசு புரிந்த நா** .அவளது ஒரு முலனபில் பரல் குடிக்க நெரடங்கினேள். Kovai Tamil New Sex Stories

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!