என் நண்பனும் நானும் – 10

Latest Tamil Sex Stories – SUNNI nalla tembar aaga um enakkum umba aasai athiga manathu.thalaiyai nalla melum kelum aatti nalla umbeneen. avarum en thalaiyai pedeth thu vegamaga aattenaar.SUNNI en thondai il nalla kuth tha sugamaga erunth thathu.15 nemidam ummba sudana kajji yai en thondai il pachi naar.naan SUNNIYAI vai il vaiththu sappik kondu avar

(நீங்களும் உங்கள் கதையை எங்களுடன் பகிருந்து கொள்ளுங்கள் . எங்கள் தளத்தில் பதிவு(Register)செய்து உங்கள் கதையை எழுதவும்) . தயவு செய்து பெரிய கதையாக எழுதவும் . கதையை இங்கும் அனுப்பலாம் : [email protected]

இந்த கதையை எழுதியவர் : kamal durai

SUNNI SURUNGUM vari thalaiyai eduk kamal appadiye ukkarthu erunth theen.SUNNI SURUNGA UM elunth thu en seatil ukkarth theen.avar an thalaiyai petiththu aluththa maga muththam koduth thaar.naan yaro enggalai par pathu pol erunthathu. ethir seat aal engal eruvariyum parth thuk konderenth thaar.enakku purinth thathu.naan umbiyathai parth theruppar entru.naan avari kondu kolla vellai. nangal 2perum phone no note manni kondom.10 nall kaliththu phone pannu gereen.en vettirkku va. eruvarum ennum nantraga ookkalam entraar.serithu neeram padam parththom.padam mudenth thathu.elunth sentru konderuth thom.anth tha all nentru konderuth thaar.en nanbar mun sella naan avar pennal sentru konderuth theen.en pennal antha all vanth thaar.en arukil vanththu en kathu pakkaththil vanth thu unnedam thaniyaga pesa venndum entraar. nanum nanbarai anubbi vettu varugereen entreen.nanbaridam enakku konjam velai eruk gerathu nengal pongal naan en velai yai mudeththu vettu varugereen entreen. avarum sentru vettar.antha aalap parth theen.tea kadai il erunthu ennai kai asath thu kuppettaar.kalaip paga eruppirgal tea kudingal entraar.enkku purenth thathu.tea kudithu vettu sumok panninoum. antha aalukku 50 ku meel erukkum aal alagaga erunththar.kojjam kuttaiyaga erunth thaar. avar nenga 2 perum vai pottathi parth theen enkkum aasaiyaga erukkuthu.nama 2 perum seiyalama?entraar.neengal yaar entre theriyathu.naanum avarum nanbargal.2 perum pesik kondu erunthom neengal thappaga ninaththuk kondu ennedam pesugi rergal entreen. naan methuvaga natanth theen. avar en pennale vanththu naan 2 peraiyum aaram path thile erunth thu parth thuk kondu than erunth theen,avar ungalukku vai pottar.neengal avaruk ku vai pottir gal. avar un galai kundi adeth thaar.naan park ka um elunth thu vettu meendum vai pattieergal.eruvarum muththam koduth thergal.naan sonnathu sarithanee entraar.enkku vera vale ellamal sari nangal nanbargal.athark gaga ellork gum vai poda mudiyuma?entru kurineen.sar kovap padathirgal naanum ungalap polath than.nama2perum en vettil vasathi yaga saiyalam entraar.enakkum aasai vanth thathu.park ka aal appaviyaga therigeraar.kundiyum nalla perusaga eruk kerathu nalla kundi adik kalam entru nenath thuk kondu sari vanga pogalam entren.pakkath thu oor than.bus il 30 nemidam.avar vedu company arugeil.vedu nalla vasathiyaga erunth thathu.vettil oru aal erunth thaar.ennai anbodu ubasarith thaar.yar evar entreen.samaiyal seithu kodupar.naan engu thaniyaga ththan eruk kereen .enakku uthavikku vaith thu eruk kireen entraar.avaruk gum 50 ku meal eruk gum.ennaip parth thu serth thaar.tea pottuk kuduth thaar.(busil pogum pothu name pandian.managaer aga pani purigereen.wife illai.ooth thu pala nall aagi vettathu.ungalai partha thum aasai vanth thathu.ambalai entral yarukkum santh thegam varathu.

ledies entraal en nai thappaga nenaik ka mattargal entraar)tea koduth thavar name mariyappan.mari tea kodukkum pothu ennai parth thu kama serippu sereth thaar.nangal eruvarum tea kutith thoom.kamal neengal kulith thu vettu vaarungal.appuram naan kulik kereen entraar.enakku lungi koduththaar.naan kuliththu vettu vanth theen.naan varaum avar kulikka sentraar. naan tv parthuk kondu eruth theen.maari en arugil nerkka maga ukkarnththu ennap paththi vasareththaar.evarum ennaip pol 69 entru purenth thathu.mari ennidam night sappadu seithu vath thiruk gerean.nantraga sappetungal kaalai naam santh thik galam entru sentru vettar.
time 8.00pm.pandian kulithu vettu vanth thaar.lungi katte erunth thaar.marbagam perusaga erunth thathu.enkku santh thosam.pandian 2beer,1 full ram eduth thu vanth thaar.kamal vanga aaramikkalam entraar.2 glass eduth beer ovar oothik kontraar,enakku ram uuth thinaar.enakku beer mattum than neengal ram sappidungal entraar.naan 3round adithteen.saidis naattuk kooli.nantraga erunth thathu.lesaga bothai erunth thathu.naan pandian pakkam nerungi ukkaarnth theen.avar thol meethu kaiyap poottuk kondeen.avar ennaip parththu seriththaar.naan avar marmagaththai thadava aarabiththeen.nalla erunth thathu.thalaiyai petithu metham koduth theen. avar eppothu vendaam sappittu naam aaramikkalaam entraar.avare 2round uuthik koduththaar.enakku poothai eeriyathu.avar2 beeriyum kudiththaar,sappittoom kanjja neerm tv parth thuvettu somook pannenoom.

THOTARUM

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!